we are pexello

เราเป็นบริษัทที่รับปรึกษาการทํา Branding ทั้ง Online และ Offline ให้กับบริษัทต่างๆ ในการสร้างแบรนด์ ออกแบบแบรนด์ ให้คําจํากัดความ รวมถึงภาพลักษณ์ของบริษัท เพื่อสื่อสารออก ไปสู่สายตาของผู้บริโภค ให้ได้รับความสนใจมากที่สุด

WE VALUE TEAMWORK

Pexelloเราเป็นบริษัทที่รับปรึกษาการทําBrandingทั้ง Online และ Offline ให้กับบริษัทต่างๆ ในการการสร้างแบรนด์ออกแบบแบรนด์ ให้คําจํากัดความรวมถึงภาพลักษณ์ของบริษัทเพื่อสื่อสารออกไปสู่สายตาของผู้บริโภค ให้ได้รับความสนใจมากที่สุด

Team
Research & Analytics

เราคือทีมวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยในทางธุรกิจของ คุณให้เกิดผลในการนําสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หรือ ใช้บริการนั้นๆ ให้ได้รับพึงพอใจ ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ทําให้ผู้บริโภคได้รับความสุข

team cover
team cover

Team
Creative Design

เราคือทีมสร้างสรรค์ปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม ผ่านการถ่ายทอดรูปแบบจาก ความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือ สัมผัสได้ ซึ่งการออกแบบครอบคลุมถึงการออกแบบวัตถุ ระบบ หรือ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ และยังรวมไปถึง การคิดเชิง ออกแบบ ให้สิ่งที่อยู่ในความคิด ออกมาเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริง หรือแบบที่เป็นเพียงนามธรรมก็ได้

Team
Developer

เราคือทีมงานออกแบบเว็บไซต์ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบเว็บไซต์ พร้อม บริการโฮสติ้ง (Hosting) จดโดเมนเนมที่เน้น มาตรฐานการออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้จริง พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดอายุการใช้งาน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ทุกกรณีมากด้วยประสบการณ์

team cover

Don't see what you need?