Event Official

นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งแล้ว บริษัท Pexello ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทยในการเพิ่มคุณภาพชีวิต

My
Gallery

Gallery นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งแล้ว บริษัท Pexello ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย โดยการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ด้วยการมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนที่กําลังศึกษา ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กยากจนในชนบท และพื้นที่ห่างไกล และการแจกเครื่องนุ่งห่มสู่ภัยหนาวแก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ชนบท และพื้นที่ห่างไกล

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery

ทั้งนี้บริษัท Pexello ยังตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อม โดยภายในอาคารของบริษัทได้มีการนําพลังงาน จากแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ เพื่อเข้ามาช่วยทดแทนและลดการนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจํากัด และกําลังจะหมดไปในอนาคต ในขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในโครงการ ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ

Don't see what you need?