CONTENT CREATOR

ออกแบบ สร้างสรรค์ ปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีข้ึน และมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม ผ่านการถ่ายทอดรูป แบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน รวมไปถึง การคิดเชิงออกแบบ ให้ส่ิงที่อยู่ในความคิด ออกมาเป็นสิ่งที่เป็นไป ได้จริง

GRAPHIC DESIGNER

การใช้รูปภาพและดีไซน์ประกอบ การออกแบบและใช้รูปภาพสามารถช่วยสื่อสารไปยังผู้บริโภค ให้โดดเด่นออกมาจากจำนวนข้อมูลนับไม่ถ้วน รวมถึงง่าย ใช้เวลาน้อยที่สุด และลดต้นทุนในการทำการตลาดจนกระทั่งเพิ่มยอดขายซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำการตลาด

COPY WRITER​

คิดคำเพื่อใช้ในการโฆษณา คิดยังไงให้ปัง ให้ดัง ให้ติดปาก แต่ความท้าทายอยู่ที่ต้องคิดประโยคสั้นๆ ให้ขายได้ตรงตามบรีฟ และมีจุดขายที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น

VIDEO CREATOR

การนำเนื้อหาทำเป็นวิดีโอในรูปแบบที่หลากหลาย ตีโจทย์ออกมาเป็นผลงานที่น่าสนใจ เพื่อเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจง่าย กระชับ  มีจุดขายที่แตกต่าง

YOU CAN VISIT OUR PORTFOLIOS