contact to pexello

Pexello เป็นทีมที่ช่วยสรรสร้าง ในส่วนของการทำ Branding การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การวางกลยุทธิ์ เพื่อสร้าง Content สื่อสารผ่านช่องทางทั้ง Online และ Offlineโดยใช้ วิทศาสตร์ข้อมูลและความคิ สร้างสรรค์ เป็นแรงในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน

Address

เลขที่ 4 ถนน นิมมานเหมินทร์ตําบล สุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200

Tel phone

063-635-2212

Work time

09:00 AM – 06:00 PM ( 09:00 น. – 18:00 น. )

Contact Us